#!/bin/sh

echo "Content-type: text/html"
echo 

echo "<html>"
echo "<head>"
echo "<meta http-equiv=\"content-TYPE\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">"
echo "</head>"

echo "<body>"
echo "<h2>こんにちは Common Gateway Interface (CGI) by Shell Script</h2>"
echo "<font size=+1 color=#c01010>"
echo "現在の時刻は "
/bin/date +"%y年%m月%d日(%a)  %H時%M分%S秒"
echo "<br/></font>"
echo "</body>"

echo "</html>"